ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)  และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพ้นธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพีช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติ (ด้านกีฎวิทยา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพ้นธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพีช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติ (ด้านกีฎวิทยา)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพ้นธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพีช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติ (ด้านกีฎวิทยา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพ้นธุ์พืช) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพีช) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติ (ด้านกีฎวิทยา)

โทร 02-579-8513, 02-579-0151 ต่อ 151, 156
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร