แบบคำร้อง
  • ดาวน์โหลดคลิกที่นี
  • (กรณีคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังมิได้รับรอง)
     
  • ดาวน์โหลดคลิกที่นี
  • (กรณีผู้สมัครกรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิด)
     
  • ดาวน์โหลดคลิกที่นี
  • (กรณีผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครในวันที่กำหนดตามประกาศรับสมัคร แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ)