สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมวิชาการเกษตร  
โทร. 02-5798513 , 02-5790252 ถึง 8 ต่อ 151,156
(ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1 ในวันสอบสัมภาษณ์

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 เมษายน 2567
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

2. การชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (KTB netbank)
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "Krungthai NEXT" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันที่ 1 เมษายน 2567 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กำหนด

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท 
ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมสอบ  300 บาท  และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  30 บาท 
หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่เว็บไชต์ https://doa.thaijobjob.com
และที่เว็บไซต์ www.doa.go.th

คำตอบ : กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่เว็บไชต์ https://doa.thaijobjob.com
และที่เว็บไซต์ www.doa.go.th

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob