สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมวิชาการเกษตร  
โทร. 02-5798513 , 02-5790252 ถึง 8 ต่อ 151,156
(ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ) ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1 ในวันสอบสัมภาษณ์

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 - 25 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 - 26 มิถุนายน 2567
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 - 26 มิถุนายน 2567 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

2. การชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (KTB netbank)
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที่มี QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "Krungthai NEXT" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วภายในวันและเวลาที่กำหนด

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท 
ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมสอบ  200 บาท  และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  30 บาท 
หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่เว็บไชต์ https://doa.thaijobjob.com และที่เว็บไซต์ www.doa.go.th

คำตอบ : กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์ http://doa.thajobjob.com หรือที่เว็บไซต์ www.doa.go.th (หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง > กองการเจ้าหน้าที่ ข่าวสาร ข่าวสอบ)

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob